Ofte stilte spørsmål

Hvorfor er ikke el-bil med i kalkulatoren?

Hvorfor beregnes klimagassutslipp fra vedfyring?

Hvorfor er ikke fritidsbolig med i kalkulatoren?

Hvorfor er ikke biodrivstoff med i kalkulatoren?

Hvorfor brukes en tilleggsfaktor på 1,8 i utregningen av utslippene fra flyreiser?

Hvorfor tilbakestilles mine tall til standardverdier når jeg trykker "Endre beregningen" på resultatsiden? 

 

 

Hvorfor er ikke el-bil med i kalkulatoren?

El-biler er klimavennlige og blant de beste alternativene man har til konvensjonelle biler med forbrenningsmotor. I denne kalkulatoren har imidlertid noen transportalternativer blitt utelatt av hensyn til kalkulatorens brukervennlighet. Kalkulatoren er beregnet på folk flest, og folk flest kjører ikke el-bil. I 2008 var det registrert over 2,7 millioner kjøretøy i Norge, og i underkant at 1800 av disse var el-biler (kilde: SSB). Det er grunn til å anta at tallet er noe høyere nå, men likevel er det meget lavt.

En medvirkende årsak til at vi har utelatt el-biler fra kalkulatoren, er at beregning av utslipp fra strøm er en faglig utfordring. Man kan argumentere for å legge ulike strømmikser til grunn, med svært forskjellige utslippsfaktorer. Dermed blir resultatet også svært forskjellig. Les mer om dette temaet under fanen "Bolig" i kalkulatoren.

Riktignok er det ikke så mye strøm som går med til å drive en el-bil, men dette bør likevel inn i regnestykket for at det skal bli korrekt.

 

 

Hvorfor beregnes klimagassutslipp fra vedfyring?

Vedfyring regnes ofte som karbonnøytralt, men det er utslipp forbundet med produksjon og transport av både ved og ovn. I tillegg kommer utslipp av metan- og lystgass fra ufullstendig forbrenning i selve ovnen. Disse utslippene er tatt med i denne kalkulatoren.

Utslippene fra en vedfyring ligger gjennomsnittlig på 0,1001 kg CO2-ekvivalenter/kWh. Nyere rentbrennende ovner er mer klimavennlige enn eldre ovner.

Til sammenlikning er utslippet fra fyringsolje/parafin på 0,4750 kg CO2-ekvivalenter/kWh, altså nesten fem ganger høyere. Fra fjernvarme beregnes et utslipp på 0,1760 kg CO2-ekvivalenter/kWh, altså nesten dobbelt så høyt.

Generelt kan man altså si at vedfyring er en av de mest klimavennlige formene for oppvarming, selv om det er utslipp forbundet med det.

 

 

Hvorfor er ikke fritidsbolig med i kalkulatoren?

Dersom du har hytte eller en annen fritidsbolig, vil dette føre til mer utslipp, men av hensyn til kalkulatorens brukervennlighet har vi imidlertid valgt å utelate dette som egen kategori. Imidlertid er utslipp tilknyttet fritidsbolig inkludert i det foreløpige estimatet som kommer opp etter at du har tastet inn antall personer og inntekt.

Du kan ikke legge inn informasjon om fritidsbolig direkte i kalkulatoren, men dersom du ønsker å få en idé om hvordan dette påvirker utslippene dine fra strømforbruk, er det mulig å legge inn flere kvadratmeter i kategorien "Bolig".

 

 

Hvorfor er ikke biodrivstoff med i kalkulatoren?

Det ble diskutert å inkludere biodrivstoff i klimakalkulatoren, men de involverte forskerne ønsket å utelate dette på grunn av stor usikkerhet om utslippene. Utslipp fra biodrivstoff er et svært komplisert regnestykke og vil variere mye alt etter hvordan biodrivstoffet er produsert. For eksempel kan ett spørsmål være om skog er hogd ned for å plante mais for produksjon av førstegenerasjons biodrivstoff. Skog lagrer CO2, og hogst av skog reduserer naturens lagringsevne. Et annet spørsmål kan være om det er brukt gjødsel i produksjonen, og hvordan gjødselet er blitt produsert. Gjødselproduksjon kan være svært energikrevende.

Generelt er det stor forskjell på første- og andregenerasjons biodrivstoff: Førstegenerasjons drivstoff produseres av råvarer som soya, rasp og sukker, mens andregenerasjons biodrivstoff kan produseres av alle typer biomasse og -avfall og utnytter ressursene dermed langt mer effektivt.  

 

 

Hvorfor brukes en tilleggsfaktor på 1,8 i utregningen av utslippene fra flyreiser?

Luftfart har tilleggseffekter på klimaet som ikke er regulert gjennom Kyoto-protokollen. Utslipp av CO2 oppe i lufta har akkurat samme effekt på klimaet som CO2 sluppet ut fra andre kilder nærmere bakken, men for flere andre utslippskomponenter vil utslipp i store høyder ha en annen effekt på klimaet enn utslipp fra kilder nær bakken. De viktigste bidragene til andre klimaeffekter fra fly er kondensstriper, cirrusskyer og ozon.

Det er imidlertid ikke helt lett å sammenligne bidraget fra disse utslippskomponentene med klimaeffekten fra CO2. En kondensstripe eller cirrussky har en levetid på under et døgn, mens en stor del av CO2-en som slippes ut i dag fortsatt vil være i atmosfæren om 100 år.

Når du legger inn dine flyturer i denne kalkulatoren, inkluderes en tilleggseffekt fra disse utslippskomponentene. Forskerne er usikre på hvor stor denne effekten er, men man antar at CO2-utslippene bør multipliseres med en faktor på mellom 1 og 2. Forster et al. beregnet i 2007 tilleggsfaktoren til å være 1,2. Dette inkluderte ikke klimapåvirkningen fra cirrusskyer. I rapporten Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart baserte forskere fra TØI og CICERO seg på denne faktoren og la til effekten fra cirrusskyer basert på et arbeid av Stordal et al. i 2005. Da økte vektfaktoren til 1,8 for en tidshorisont på 100 år.

Tilleggsfaktoren for utslipp fra fly, særlig påvirkningen fra cirrusskyer, er svært usikker. 

 

 

Hvorfor tilbakestilles mine tall til standardverdier når jeg trykker "Endre beregningen" på resultatsiden? 

Dette henger sammen med innstillingene for cookies på din pc. For å endre dette i Internet Explorer går du inn i menyen "Verktøy" => "Alternativer for internett" => "Generelt". Under "Historikk" trykker du "Innstillinger" og setter disse til "Automatisk". Hvis ikke dette hjelper, forsøk å slette historikken (knappen ved siden av "Innstillinger").